बन्नी के मंगल गीत

बधवा जच्चा का

बधावा
अड़दो ए सैंयो अड़दो, जच्चा गै तानों पड़दो, जी म्हें घर चाल्या।
घर चाल्या म्हारै, रंग राज बधावो थारै, जी म्हें घर चाल्या।
जी जोड़ी दार बधावा थारैं, जी म्हे घर चाल्या।
ओ तो ए सैंयो ओतो, बाबा गै जायो पोतो, जी म्हें घर चाल्या।
दादी गै जायो पोतो, जी म्हें घर चाल्या।
म्हें घर चाल्या म्हारै, रंग राज बधावो थारै, जी म्हें घर चाल्या।
जी जोड़ी दार बधावो थारै, जी म्हें घर चाल्या।
ऐटो ये सैंयो ऐटो, ताऊ गै जायो बेटो।
बाबुल गै जायो बेटो, जी म्हें घर चाल्या।
रंग राज बधावो थारै, जी जोड़ी दार बधावो थारै।
आयतोे ये सैंयो ओयतो, नाना गै जायो दोयतो।
नानी गै जायो दोयतो, जी म्हें घर चाल्या।
रंग राज बधावो थारै, जी जोड़ी दार बधावो थारै।
अतीजो ए सैंयो अतीजो, चाचा गै जायो भतीजो।
भुवा गै जायो भतीजो, जी म्हैं घर चाल्या।
म्हें घर चाला म्हारै, रंग राज बधावो थारै।
जी जोड़ी दार बधाओ थारै, जी म्हें घर चाल्या।
आंजो ए सैंयो आंजो, मामा गै जाओ भांजो।
मासी गै जायो भांजो, जी म्हें घर चाल्या।
म्हें घर चाल्या म्हारै। रंगराज .... बधावो थारै।
हीरो ये सैंयो हीरो, बहना गै जायो बीरो, भाईया गै जायो बीरो।
हीरा ए सैंयो हीरो, म्हारी जच्चा जीमै सीरो, जी म्हें घर चाल्या।
म्हें घर चाल्या म्हारै। रंग राज.... बधावो थारै।
अड़छी ए सैंयो कड़छी, गीगै की मासी चाटै कड़छी।
जी म्हें घर चाल्या। रंग राज.... बधावो थारै।
more